top of page

תקנון רכישה באתר

אנו מודים לך שבחרת לבקר ו/או לרכוש קורסים ו/או פעילויות שונות, או לתרום באתר האינטרנט המקוון של עמותת שותפים למסע.

הוראות התקנון שלהלן מטרתן להגדיר את זכויותיך וחובותיך הלקוח בקשר עם השימוש באתר האינטרנט והזמנת קורסים ו/או פעילויות באמצעותו.

1. בעלי אתר האינטרנט הינה עמותת שותפים למסע, מספר עמותה 580702686 . בכל שאלה הנוגעת לאתר האינטרנט ניתן לפנות לחברה בכתובת הגבעה 40 כפר האורנים (אצל רפי שגב) בטלפון 3689606  במייל info@shutafimlamasa.com (להלן: העמותה).

2. תקנון זה מהווה הסכם מחייב בין הלקוח לבין עמותת שותפים למסע, ובעצם השימוש באתר האינטרנט מסכים מאשר ומצהיר הלקוח ואו המבקר באתר כי קרא את כל הוראות התקנון וכי הוא מוכן לקבל על עצמו את כל הוראותיו ככתבן וכלשונן.

3. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומופנה לשני בני המינים באופן שווה.

4. העסקה

רשאי לרכוש קורסים ו/או פעילויות שונות באתר האינטרנט של העמותה כל אדם, אשר מחזיק ברשותו כרטיס אשראי בר תוקף שהונפק ומכובד בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המורשות בישראל (להלן – "כרטיס אשראי").

תנאי מוקדם לכל טיפול ברכישת קורסים ו/או פעילויות שונות הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגבייה.

מובהר בזה כי תשלום באמצעות כרטיס אשראי יתאפשר בכפוף לכך שחברות כרטיסי האשראי מתירות תשלום בכרטיס אשראי לצורך ביצוע רכישה באתר האינטרנט.

לעמותה שמורה הזכות להגביל ו/או לבטל את זכאותו של לקוח לרכוש באתר האינטרנט מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

לאחר רכישת קורס ו/או פעילות אחרת, יקבל הלקוח באופן מיידי באמצעות המייל אישור על ביצוע ההזמנה. חשבונית מס תישלח ללקוח בתוך שני ימי עבודה.

5. מדיניות ביטול עסקה

העמותה תאפשר ללקוח לבטל את הזמנתו בהתאם למדיניות העמותה המפורטת להלן כפי שתהיה בתוקף במועד הביטול, ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

ביטול ביוזמת העמותה - במקרה בו לאחר רכישת המוצר או הזמנת הסדנא התברר לחברה כי לא תתאפשר השתתפותו של הלקוח בקורס או בפעילות, בין מאחר ובוטלה, נדחתה, לא נותרו מקומות פנויים, ומכל סיבה אחרת כלשהי, לא תהיה העמותה מחויבת להשתתפות הלקוח בפעילות. העמותה תעדכן את הלקוח, בהתאם לפרטי ההתקשרות שנמסרו על ידו בעת הרשמתו באתר האינטרנט, ותציע לו להשתתף בפעילות אחרת ו/או לקבל את כספו בחזרה באמצעות זיכוי כרטיס האשראי בו ביצע הלקוח את רכישת המוצר או הזמנת הפעילות. במקרה כאמור, ללקוח ו/או למי מטעמו לא תהיינה טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל מין וסוג שהוא בקשר לביטול ביטול השתתפות הלקוח בפעילות כלפי העמותה ו/או מי מטעמה.

ביטול ביוזמת הלקוח – הזמנת פעילות
הלקוח רשאי לבטל את השתתפותו בפעילות בהודעה מראש ובכתב – ב"צור קשר" באתר, ו/או בטלפון 052-3689606 במייל info@shutafimlamasa.com .התקבלה ההודעה בעמותה בתוך 14 יום מיום הזמנת הפעילות, ונותרו יותר מ-72 שעות לפני מועד תחילת הסדנא, רשאי הלקוח להזמין פעילות אחרת באותה עלות ו/או לקבל כספו חזרה באמצעות זיכוי כרטיס האשראי בו ביצע הלקוח את הזמנת הפעילות. התקבלה ההודעה בחברה על ביטול ההשתתפות בסדנא לאחר יותר מ-14 יום מיום הזמנת הפעילות, ו/או פחות מ-72 שעות לפני מועד תחילת הפעילות, יחויב הלקוח במלוא עלות הפעילות.

6. אחריות
אחריות להזמנת הפעילויות - העמותה מביאה לידיעת הלקוח ו/או המבקר באתר האינטרנט ו/או מי מטעמם כי התיאור של הפעילויות באתר האינטרנט הינו תמציתי ולצורך הדגמה כללית בלבד, כי מדובר בפעילויות דינמיות התלויות בין השאר במשתתפים ו/או במנחים שאינם בשליטת העמותה. 


העמותה לא תהיה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהם שייגרמו ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מהזמנה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע הזמנה, ושייגרמו כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, ו/או כתוצאה מתקלה טכנית בתקשורת, ו/או כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר, ו/או מכל סיבה אחרת.

הלקוח יישא באחריות מלאה וישפה את העמותה בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרם ללקוח ו/או לעמותה ו/או לצד ג' כלשהו בגין כל טעות שביצע הלקוח בביצוע ההזמנה.

7. פרטיות

האתר עומד בתקן אחיד לאבטחת מידע לעסקים PCI-DSS לצורך רכישה באתר האינטרנט על הלקוח למלא את פרטיו האישיים. לא חלה על הלקוח חובה למסור את פרטיו האישיים, אולם ללא מילוי הפרטים האישיים הלקוח לא יוכל לרכוש באמצעות אתר האינטרנט.

הלקוח מאשר ומסכים בזאת כי כל הפרטים האישיים שמולאו על ידו לצורך רכישה באתר האינטרנט, נמסרו על ידו מתוך הסכמה, בחירה ורצון חופשי. כמו כן ידוע ללקוח כי העמותה תהיה רשאית לאגור במאגרי המידע של העמותה את הפרטים האישיים שמולאו על ידו וכן את המידע שייאסף אודותיו תוך כדי השימוש שייעשה על ידו באתר האינטרנט וכל נתון שיופק על סמך ניתוח המידע כאמור.

העמותה תהיה רשאית למסור את פרטיו האישיים של הלקוח בכל מקרה בו נתקבל אצלה צו שיפוטי ו/או החלטה ו/או בקשה עפ"י דין למסור את פרטיו האישיים של הלקוח המצויים ברשותה בהתאם לפרטים שמולאו על ידו באתר האינטרנט. העמותה רשאית להשתמש בפרטיו האישיים של הלקוח בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה, או הליכים משפטיים, ככל שיהיו, בין הלקוח לבין העמותה.

למעט האמור לעיל, העמותה לא תעביר את פרטי הלקוח לצד ג' כלשהו. העמותה תנקוט באמצעי זהירות סבירים ומקובלים בכדי לשמור על הפרטים האישיים של הלקוח. ללקוח או למי מטעמו לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד העמותה במידה וייחשפו פרטי הלקוח למרות אמצעי הזהירות בהן נקטה העמותה.

8. קניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני באתר האינטרנט של העמותה, לרבות זכויות היוצרים, התמונות, הטקסטים, העיצובים, סימני המסחר, המתכונים, תיאור הפעילויות, וכיוצ"ב, הינם רכושה הבלעדי של העמותה ו/או מי מטעמה ו/או של צדדים שלישיים מטעם העמותה, וחל איסור מוחלט לעשות בהם כל שימוש מסחרי או אחר, ואין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשנות עיצוב ו/או ממשק ולתרגם מידע כלשהו המוצג באתר האינטרנט. אין להשתמש בנתונים המתפרסמים באתר האינטרנט לצורך הצגתם באתרי אינטרנט אחרים ו/או בשירות אחר כלשהו ו/או כל שימוש אחר ללא אישורה מראש ובכתב של העמותה.

9. דין ושיפוט
כל מחלוקת בקשר עם פרשנותו ו/או אכיפתו של תקנון זה ו/או פעולה ו/או סכסוך הנובעים מתקנון זה ו/או משימוש באתר האינטרנט ו/או ביצוע רכישה באתר האינטרנט (להלן – "המחלוקת"), תידון לפי הדין הישראלי בלבד, ולבתי המשפט בתל אביב נתונה סמכות שיפוט ייחודית לפתרון המחלוקת בין הצדדים.

bottom of page